ประชาสัมพันธ์ : ให้บุคลากรเข้าร่วมประชาพิจารย์ และให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.... ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting