ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชาพิจารณ์ และตอบแบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างข้อบังคับคุรุสภา และเรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"