โครงการตะลอนทัวร์รอบรั้ววิทยาลัยใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ณ บ้านแหลมประทับ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

#โครงการตะลอนทัวร์รอบรั้ววิทยาลัยใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ณ บ้านแหลมประทับ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นขนอม #ได้จัดโครงการตะลอนทัวร์รอบรั้ววิทยาลัยใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ณ บ้านแหลมประทับ โดยมี อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย) อาจารย์ชุลี หมีรักษา (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา) อาจารย์นิตยา ทัดเทียม (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน) คณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ซึ่งร่วมกับชุมชนนำโดย นายมนัส ศรีขำกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ท้องเนียน ตำรวจน้ำอำเภอขนอม เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านแหลมประทับ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
#โดยอาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นขนอม เป็นประธานเปิดพิธี โครงการตะลอนทัวร์รอบรั้ววิทยาลัยใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ ซึ่งกล่าวว่าต้องขอชื่นชมที่ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เป็นมหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยกำหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ขนอม คือ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการบูรณาการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ เนื่องจากบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทะเล ภูเขา ธรรมชาติต่างๆ ตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การลงเรือเพื่อชมความน่ารักของโลมาสีชมพู ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ในวันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้ร่วมกันทำความดี ทำให้บริเวณชายหาดมีความสวยงามเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ช่วยสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้มากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราควรช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลัง ให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
#นายมนัส ศรีขำกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ท้องเนียน กล่าวถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และกล่าวขอบคุณทางวิทยาลัยที่เข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว และพร้อมสนับสนุนโครงการดีๆ อย่างนี้ต่อไป
---------------------------------------------------------
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม
--------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th