ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมงาน วิชาการไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี ไสใหญ่ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรม จากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า​ U2T​ และผักปลอด​สารพิษ​จากสมาร์ทฟาร์ม​

#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมงาน วิชาการไสใหญ่ ครบรอบ 85 ปี ไสใหญ่ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรม จากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า​ U2T​ และผักปลอด​สารพิษ​จากสมาร์ทฟาร์ม​
.
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย) อาจารย์นิตยา ทัดเทียม (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน) อาจารย์ชุลี หมีรักษา (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา) อาจารย์อภิรัญ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และบุคลากร เข้าร่วมแสดงผลงาน #นวัตกรรมตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุพร ฤทธิภักดี (หัวหน้าสาขาวิศวกรรม) #งานไสใหญ่วิชาการ ประจำปี 2564 (85 ปี ไสใหญ่) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
.
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน, อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และคุณบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ "อนาคตของไสใหญ่" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่า-ศิษย์เก่าดีเด่นที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ, ผู้ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เข้ารับรางวัล, โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
.
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า เมื่อพูดถึง ไสใหญ่ หลายๆ คน ก็จะนึกถึง “เกษตร ไสใหญ่” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับภาคใต้และประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะในด้านการเกษตรนั้น มีชื่อเสียงเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เลยทีเดียว สำหรับในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 85 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในฐานะศิษย์เก่ามีความยินดีที่ได้เห็นการจัดงานไสใหญ่วิชาการควบคู่ไปกับการจัดงาน 85 ปี ไสใหญ่ ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และระลึกถึงผลงานและความสำคัญที่เคยมีมาในอดีต และเป็นโอกาสที่ดีที่ให้บรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสมาพบปะกันอีกครั้ง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษารุ่นปัจจุบันได้แสดงศักยภาพและความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย
.
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในชื่องาน ไสใหญ่วิชาการ ประจำปี 2564 นั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และทำให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่ในการถ่ายทอดนวัตกรรม และความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีการปรับรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหลายอย่างให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่าง และป้องกันการแพร่กระจายของโรค
.
ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จนถึงวันนี้ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังอยู่ในห้วงเวลาเดียวกับวาระครบรอบ 85 ปี ไสใหญ่ ซึ่งเป็นวาระที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เป็นอย่างยิ่ง ระยะเวลาอันยาวนานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาเขตแห่งนี้ที่เติบโตมาจากโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมประจำอำเภอทุ่งสง มาเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช กลายเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช สู่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จนได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ในปัจจุบัน ซึ่งเราได้มีการจัดกิจกรรมรำลึก 85 ปี ไสใหญ่ หลายกิจกรรม เช่น การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ 85 ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรม “ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 85 ปี เกษตรไสใหญ่” เป็นต้น
---------------------------------------------------------------
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม
---------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th