ประชาสัมพันธ์ : ขอแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล์ของมหวิทยาลัยสวนดุสิต , ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกลำดวน , แจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน