ประชาสัมพันธ์ทุนประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023 สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน/หน่วยงานวิจัย ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมมศึกษาในออสเตรเรีย จำนวน 6 ทุน