แจ้งความคืบหน้าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564