ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอควาร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ