U2T ตำบลกรุงชิง ผลักดันเยาวชนตัวน้อย ก้าวสู่การเป็นผู้นำเที่ยวในชุมชน ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ ตำบลกรุงชิง

U2T ตำบลกรุงชิง ผลักดันเยาวชนตัวน้อย ก้าวสู่การเป็นผู้นำเที่ยวในชุมชน ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ ตำบลกรุงชิง
.
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (U2T ตำบลกรุงชิง) ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม โดย ดร.พิมพิศา พรหมมา, ดร.อาภรณ์ แกล้วทนงค์, อาจารย์นาถนลิน สีเขียว และอาจารย์สันติพงษ์ คงแก้ว จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
.
ได้รับเกียรติจาก คุณพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในตำบลกรุงชิง เข้าร่วมรับการอบรม 3 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านปากลง, โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก, โรงเรียนวัดใหม่ไทยเจริญ, โรงเรียนวัดเปียน) ซึ่งเด็กๆจะได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับวิธีการเป็นยุวมัคคุเทศก์ที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร วิธีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจ และเกิดความประทับใจ อีกทั้งในภาคบ่าย วิทยากรได้ให้เด็กๆแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ของ ตำบลกรุงชิง เพื่อพัฒนายุวมัคคุเทศก์ชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต
.
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th