U2T กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ส่งมอบป้ายและดำเนินการติดตั้งจุดเช็คอิน

U2T กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ส่งมอบป้ายและดำเนินการติดตั้งจุดเช็คอินในพื้นที่รับผิดชอบของคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (U2T ตำบลกรุงชิง) ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม โดย ดร.พิมพิศา พรหมมา, ดร.อาภรณ์ แกล้วทนงค์, อาจารย์นาถนลิน สีเขียว และอาจารย์สันติพงษ์ คงแก้ว เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะนำเข้าสู่การเปิดบ้าน เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลกรุงชิง เป็นลำดับต่อไป