ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ละลอกใหม่ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564