ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎบัตร กรอบคุณธรรม และแผนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565