จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ตุลาคม 2564 กิจกรรมรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด (COVID-19) AstraZeneca รอบที่ 1 (เข็มที่ 2) ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์