วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมระดมความคิดเพื่อการพัฒนา มุ่งเป้าตามแผนอัตลักษณ์พื้นที่ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมระดมความคิดเพื่อการพัฒนา มุ่งเป้าตามแผนอัตลักษณ์พื้นที่ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
----------------------------------------
วันที่ 14 กันยายน 2564 ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมละการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย อ.กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
-----------------------------------------
โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และ เป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนทัศคติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยว เพื่อรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2564 – 2568 ให้สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯในปัจจุบัน ทบทวน SWOT ของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยร่วมกันกำหนดกลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยฯให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ และนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนของวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
-----------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th