สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลักดันให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญหาและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลักดันให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญหาและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
วันนี้ (9 กันยายน 2564) ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นประธานต้อนรับท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลักดันให้มีการจดทรัพย์สินทางปัญหา และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th