โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประเทศมาเลเซีย

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน มทร.ศรีวิชัย ร่วมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประเทศมาเลเซีย
-----------------------------------
วันที่ 8 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ให้เกียรติ มอบประกาศนียบัตร แก่ นางสาวศศธร เมืองรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา ชูพันธุ์ เป็นที่ปรึกษา ภายใต้การประสานงานของ แผนกวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส่งนักศึกษาในนามตัวแทน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (International Soft Skill & Leadership Camp 2020) ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และทัศนะคติเชิงบวกด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเรียนรู้ด้านความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th