สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19
-----------------------
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม ลักษณะสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิสวกรรมไฟฟ้าและ อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษาและคณะทำงาน ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม จำนวน 9 เครื่องด้วยกัน
---------------------
โดยมีการส่งมอบให้กับหน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ วัดจันทน์ธาตุทาราม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม สถานีตำรวจภูธรอำเภอขนอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทน์ และโรงเรียนวัดคีรีวง พร้อมทดสอบการใช้งานและการเก็บรักษา สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ผลิตและคิดค้นขึ้น ภายใต้โครงการชุมชนชุดต้นแบบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส
------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th