หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ การใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวแทนชุมชนบ้านเขาออก

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ การใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวแทนชุมชนบ้านเขาออก
.
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม กล่าวต้อนรับและมอบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับตัวแทนชุมชนบ้านเขาออก ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในการเข้ารับอบรม โครงการการใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับชุมชนชายฝั่งทะเล กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ และ อาจารย์สันติพงษ์ คงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้รับผิดชอบโครงการถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ซึ่งการอบรมในวันนี้ตัวแทนชุมชนจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติพื้นฐานระบบการใช้งาน Solar Cell การใช้งานแบตเตอรี่ การใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และการดูแลรักษาแบตเตอรี่ ซึ่งสามาถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชุมชนชายฝั่งทะเล กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th/