ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายท่องเที่ยว โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายท่องเที่ยว โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
.

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยว 2564 – 2570 ประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย (Safety Zone) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) การทำเส้นทางกับเครือข่ายท่องเที่ยว และทดสอบเส้นทางอำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา ล่องเรือท่าเรือแหลมประทับ เขาหินพับผ้า เกาะนุ้ยนอก บ่อน้ำผุดธรรมชาติขนอม สิชลคาบาน่า ภาพวาดสีน้ำ Street Art และเรือนจำดอนกุล จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------

รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th/