ประมวลภาพบรรยากาศการรับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 วัคซีนAstraZeneca (เข็มที่ 1) จัดสรรโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรี​ธรรมราช​ "

ประมวลภาพบรรยากาศการรับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
"ผอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำทีม รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 AstraZeneca (เข็มที่ 1) จัดสรรโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรี​ธรรมราช​ "
------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณภาพประกอบ
จากบุคลากรที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกท่าน
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th/