ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรการกำกับและการบริการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย