ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน