ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครผูุ้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ เรื่องการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ กยส.