ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)