วิทยากร เรื่อง พลังงานทดแทนและไบโอดีเซล การผลิตสบู่และร่วมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี

เมื่อวันที่ 5-9 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง และนายภานุพงศ์ หนูใย เป็นวิทยากร เรื่อง พลังงานทดแทนและไบโอดีเซล การผลิตสบู่และร่วมโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้ วิถีชุมชน ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนตลาดบางโหนด ( บ้านท่าขามเกษตรพอเพียง) หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช