อาจารย์วชิร ยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ในกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์วชิร ยั่งยืน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ในกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วม 34 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ