วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 25 เครื่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 25 เครื่อง