ประมวลภาพกิจกรรม การวางทุ่นผูกเรือและกิจกรรมเก็บขยะพัฒนาชายหาด รอบบริเวณชายหาดแขวงเภา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการวางทุ่นผูกเรือและกิจกรรมเก็บขยะพัฒนาชายหาด รอบบริเวณชายหาดแขวงเภา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 /ทัพเรือภาคที่2

       โดยมี นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม เป็นประธาน ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม   โดยช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดบริเวณชายหาดแขวงเภา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้แก่เยาวชน ประชาชน และผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดอำเภอขนอม ให้เกิดความสวยงามสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นการคืนความสะอาดให้กับชายหาดรวมทั้งเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย