โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กร จัดขึ้น ณ บ้านตาตุก รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรอง

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคลากรยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง ให้สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน การใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลังและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้น ณ บ้านตาตุก รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรอง