กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมมีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย จัด ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ