โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณ์ที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ระหว่างกัน ให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาถัดไป ได้รับแนวทางในการปฏิบัติตนขณะออกสหกิจศึกษา และนำไปสู่การเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชา ได้มีโอกาสรับชมการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน จากนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้ข้อเสนอแนะพร้อมพิจารณาให้คะแนน และนำไปสู่การปรับปรุงงานสหกิจศึกษาในระดับหลักสูตรวิชา ในภาคการศึกษาถัดไปให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ