ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย และการประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล view
ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมถวายพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ view
ประชาสัมพันธ์ : การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา view
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ , ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ กสม.ใหม่ , ร่วมทำบุญถวายกฐินพระราชทาน , รับสมัครคณะกรรมการผู้ทราคุณวุฒิ view
ประชาสัมพันธ์ : ขอมอบคู่มือการดำเนินการผลงานทรัพย์สินทางปัญญา view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนผู้ป่วยยากไร้ให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดสุรินทร์ view
ประชาสัมพันธ์ : ได้รับรับรอง นวัตกรรมนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย RUTS TLO 2204151 เรื่อง การเสริมการอ่านภาษาพาที 2 มิติ เรื่อง น้ำใส view
ประชาสัมพันธ์ : คู่มือการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังค้อบาติก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) view
ประชาสัมพันธ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน view
ประชาสัมพันธ์ : แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะ 5 ปีที่สอง " view