ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โคตาพิเศษรอบที่ 6-2566 view
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
ประกาศ : หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 6 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : จังหวัดนครศรีธรรมราช นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช view
ประกาศ : การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ประชาสัมพันธ์ : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมโครงการหลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 7 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย view
ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 view
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โคตาพิเศษ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : การจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรศัพท์วันครู ประจำปี 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : แนะนำบริษัทฯ รับสมัครพนักงาน view
ประชาสัมพันธ์ : การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา view
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประชาสัมพันธ์ : กฏหมายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา view
ประชาสัมพันธ์ : การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ view
ประชาสัมพันธ์ : การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 view