ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ทุนประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022/2023 สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา และสถาบัน/หน่วยงานวิจัย ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อไปศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมมศึกษาในออสเตรเรีย จำนวน 6 ทุน view
แจ้งความคืบหน้าการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอควาร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ละลอกใหม่ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา และ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานราชการทั่วไป view
ประชาสัมพันธ์ สำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎบัตร กรอบคุณธรรม และแผนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นร้านค้าออนไลน์ view
ประกาศ : คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ประชาสัมพันธ์ สำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ view
ประชาสัมพันธ์ ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนวงจรการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย view
ประชาสัมพันธ์ ขอส่งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 3 ฉบับ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาบุญฯ view
ประชาสัมพันธ์ สำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 ฉบับ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน มทร.อีสาน ประจำปี 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขอเข้ารับคำปรึกษา view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี view