ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเรื่อง การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเลาการขอรับใบสมัคร และรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาฯลฯ และเรื่อง นำส่งรายชื่อผู้นำประเทศ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรมของชาติ และ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน view
ประชาสัมพันธ์ จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการปรับมาตรการป้องกันโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น และเรื่อง ข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯลฯ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : การกำหนดค่าเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563(ฤดูร้อน) view
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) view
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของหอพักนักศึกษา view
ประกาศ เรื่องข้อปฎิบัติการรับสมัครนักศึกษาหอพัก การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา และการลาออกจากหอหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 view
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา view
ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ : ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ view
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ประกาศ ก.ศป. view
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 view