ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 26 view
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม GSB Micropreneur โครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูสุคโตจำลอง และเหรียญเสมา view
ประชาสัมพันธ์ : โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง view
ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์แจ้งยอดความต้องการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา view
ประชาสัมพันธ์ : แจ้งเวียนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อทราบทั่วกัน view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564(ฤดูร้อน) view
ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคลากรผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี view
ประชาสัมพันธ์ : การมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการในคณะการศึกษาธิการจังหวัด view
ประชาสัมพันธ์ : การบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด view
ประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ , ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ เเจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน view
ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการหน่วยงานแห่งใหม่ และ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ view
ประชาสัมพันธ์ : ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ปิดหอพักนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 view
ประกาศ : แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่พบบุคลากรหรือนักศึกษาติเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) view
ประชาสัมพันธ์ : การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด view
ประชาสัมพันธ์ : รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 ผ่าน QR Code view
ประชาสัมพันธ์ : การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน view