ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19และ เรื่่อง ขอความอนุเคราะห์ชื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอหารกลางวันเด็กนักเรียน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ "We are together" ของสหพันธรัฐรัสเซีย view
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯลฯ และ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่16) ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญชวนบุคคลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ และขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร view
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการฯ view
ประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 เรื่อง view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรอจสอบประวัติฯ และเรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร และ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยี่งยืน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ view