ทำเนียบผู้บริหาร

 

 
     
  อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 
     
                                     
                               
                                     

อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

               

อาจารย์นิตยา  ทัดเทียม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
 

               

อาจารย์ชุลี  หมีรักษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา