วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

1. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central Admission System (TCAS) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

 • รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio
  • เปิดรับสมัคร(1 – 15 ธ.ค. 2561)
  • สอบสัมภาษณ์(7 ม.ค. 2562)
  • ประกาศผลคัดเลือก(11 ม.ค. 2562)
 • รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
  • เปิดรับสมัคร(4 ก.พ. – 23 มี.ค. 2562)
  • สอบสัมภาษณ์(9 เม.ย. 2562)
  • ประกาศผลคัดเลือก(24 เม.ย. 2562)
 • รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
  • เปิดรับสมัคร(17 - 29 เม.ย. 2562 )
  • สอบสัมภาษณ์(13 พ.ค. 2562)
  • ประกาศผลคัดเลือก(17 พ.ค. 2562 )
 • รอบที่ 4 การรับแบบ Admission
  • เปิดรับสมัคร(9 – 19 พ.ค. 2562)
  • สอบสัมภาษณ์(3 มิ.ย. 2562)
  • ประกาศผลคัดเลือก(7 มิ.ย. 2562ป
 • รอบที่ 5 การรับแบบรับตรงอิสระ(กำลังรับสมัคร)
  • เปิดรับสมัคร(30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562)
  • สอบสัมภาษณ์(14 มิ.ย. 2562)
  • ประกาศผลคัดเลือก( 16 มิ.ย. 2562)

2. การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • รอบที่ 1 การรับแบบโควตา 
  • เปิดรับสมัคร(1 ต.ค.– 30 พ.ย. 2561)
  • สอบสัมภาษณ์(11 ธ.ค. 2561)
  • ประกาศผลคัดเลือก(17 ธ.ค. 2561)
 • รอบที่ 2 การรับประเภทสอบตรง
  • ​เปิดรับสมัคร(1 ธ.ค. 2561 – 31 ม.ค.2562)
  • สอบสัมภาษณ์(20 ก.พ. 2562)
  • ประกาศผลคัดเลือก( 22 ก.พ. 2562)
 • รอบที่ 3 ประเภทรับตรงอิสระ (กำลังรับสมัคร)
  • ​เปิดรับสมัคร(23 ก.พ. – 10 มิ.ย. 2562 )
  • สอบสัมภาษณ์(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  • ประกาศผลคัดเลือก(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

เอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ: