ข่าวสำหรับบุคลากร

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหอพักเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ view