ข่าวสำหรับบุคลากร

เรื่อง อ่านต่อ
ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศกรรมการดำเนินการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ได้ประกาศนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรมมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งตารางคุมสอบอาจารย์ กลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) กำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙ view