ข่าวสำหรับบุคลากร

เรื่อง อ่านต่อ
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบกลางภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่องกำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ต UniNet โซนภาคใต้ เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทา view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ view
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางคุมสอบปลายภาคสำหรับอาจาร์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 view