ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 view
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต view
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ให้ชะลอการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ view
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 view
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข) view
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง เลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
แผนกงานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องส่งบุคลาการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International Languages and Knowledge SILK 2017) view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ เรื่องผลบทความแนว)ฏิบัติที่ดีของอาจารย์และนักศึกษาในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ๙ ราชมงคลและ ๒ สถาบัน view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 1/2559 view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 view
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่2) view
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการเสนอผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผยบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศ คณะกรรมการอุดมศึกษาฯ-เรื่อง-หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ view