ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ view
ขอเชิญชวน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ สมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศกรรมการดำเนินการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ได้ประกาศนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งตารางคุมสอบอาจารย์ กลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) แจ้ง ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี view
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความนำเสนอแนวปฎิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) กำหนดวันสอบกลางภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙ view
วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม)ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) แจ้งกำหนดการวันซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4” view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง ประมูลให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 1 ห้อง view
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) view
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินฯ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)" view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ รายชื่อนักศึกษาผู้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 view
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 view