ประกาศ การตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับบัณฑิต
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)