สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิศวกรรมโยธา

 • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 4 ปี ปกติ
 • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เทียบโอนรายวิชา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปีปกติ
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอนรายวิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 ปี ปกติ
 • หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เทียบโอนรายวิชา
 • หลักสูตรวิชาการบัญชี 4 ปี ปกติ
 • หลักสูตรวิชาการบัญชี เทียบโอนรายวิชา
 • หลักสูตรวิชาการบัญชี 4 ปี ปกติ
 • หลักสูตรวิชาการบัญชี เทียบโอนรายวิชา
 • หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป 4 ปี ปกติ
 • หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป  เทียบโอนรายวิชา
 • หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 ปี ปกติ
 • หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  เทียบโอนรายวิชา