รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

.....รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ... ร่วมกันศึกษาร่างพระราชบัญญัติไปพร้อมๆกัน .... สามารถศึกษาร่างดังกล่าว ได้จากคลิก.....http://personnel.rmutsv.ac.th/sites/personnel.rmutsv.ac.th/files/120964.pdf