ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโยธา


 

ชุดทดสอบกำลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า


 

ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม

 


 

ชุดทดสอบแรงดึงของมอร์ต้า


 

ชุดทดสอบ ขนาดคละมวลรวมหยาบ

 
              เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทดสอบคุณภาพของวัสดุผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพคอนกรีตเนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของส่วนผสมคอนกรีต จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตในด้านต่างๆ เช่น การยุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว การรับแรงอัด ประลัย การรับแรงดึง และการรับแรงอัดของคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงตามที่วิศวกรออกแบบไว้ นักศึกษาจะเรียนรู้การทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM), ประเทศอังกฤษ (BS), และ ประเทศไทย (มอก.) ห้องปฏิบัติการนี้ใช้เพื่อการเรียนการสอน, การทำวิจัย และนอกจากนั้นยังให้บริการทดสอบคอนกรีต แก่หน่วยงานบริษัท ห้างร้านภายนอกอีกด้วย
สิ่งอำนวยความสะดวก: