วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เอกสารประกอบ: