วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ(บุคคล)โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ(บุคคล)โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG เพิ่มเติม พ.ศ.2565 ตำบลควนทอง