แบบคำร้องสำหรับขอเข้าปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับนักศึกษา

      แบบคำร้องสำหรับขอเข้าปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย