สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ทางเดินขึ้น - ลง และ ห้องน้ำให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวก: