ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2544 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นใช้พื้นที่ของห้องประชุมขนาดใหญ่ส่วนหนึ่ง ดัดแปลงให้เป็นห้องสมุดชั่วคราว มีพื้นที่นั่งอ่านประมาณ 40 ที่นั่ง สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ ภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีบุคลากรในสายงานวิชาชีพบรรณารักษ์ เพื่อปฏิบัติงานประจำในห้องสมุดเป็นปีแรก ต่อมาวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย ได้ปรับเปลี่ยนนามเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ห้องสมุดจึงใช้ชื่อว่า ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) เป็นต้นมา

ปี พ.ศ.2548 มีการขยายพื้นที่ของห้องสมุด โดยย้ายห้องปฏิบัติการทางสาขาวิชาไฟฟ้าที่ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องประชุมที่ห้องสมุดตั้งอยู่ ไปยังอาคารช่างอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในขณะนั้น ห้องสมุดจึงมีพื้นที่เต็มห้องประชุมขนาดใหญ่ และดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ.2549 – ถึงปัจจุบัน ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) เป็นงานส่วนหนึ่งของงานวิทยบริการ สังกัดฝ่ายวิชาการ มีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้ควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานห้องสมุด และมีหัวหน้างานวิทยบริการ เป็นหัวหน้างานและรับผิดชอบงานห้องสมุด มีอาจารย์ในสายงานวิชาชีพบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาจ่าย) ปฏิบัติงานประจำในห้องสมุด มีพื้นที่นั่งอ่านเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 70 ที่นั่งและดำเนินการเรื่อยมา

สิ่งอำนวยความสะดวก: