ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ