วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ:การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์